BIP

BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

UE

UE

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23
Dostępność:

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”

 

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”). Głównym celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Realizacja projektu w partnerstwie pozwoli na zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność z wymogami prawnymi oraz wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartego Porozumienia o partnerstwie, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.

 

Dostępność:

Loga Funduszu Polski itd

                                                                                                                            

WARTOŚĆ ZADANIA: 4 872 741,98 PLN W TYM UE 4 064 528,28 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018-2022

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, w ramach Osi Priorytetowej 3 „ Efektywna i zielona energia” , Działania 3.3 „ Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

 

 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

 

Projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej w 3 budynkach użyteczności publicznej (2382 m²), w których prowadzona jest działalność lecznicza Szpitala Powiatowego w Chmielniku (dz. ewid. 960/1, 960/2) –zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych zgodnie z celem szczegółowym osi 3 i działania 3.3.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 257,87 tony równoważnika CO². Inwestycja doprowadzi do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej i energii końcowej. Elementem projektu poza działaniami termomodernizacyjnymi (docieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o i c.w.u, wymiana oświetlenia na energooszczędne) jest modernizacja źródeł ciepła, montaż gazowych pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach, a także zastosowanie systemów zarządzania energią (czujniki ruchu dla oświetlenia wewnętrznego).

Średnioroczna ilość wyprodukowanej energii z OZE wyniesie–35,19 MWhe.

Nabywane środki trwałe będą nowe. Opisane wyżej działania spowodują osiągnięcie efektu ekonomicznego w postaci oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej i cieplnej.

W ramach projektu zostały zrealizowane prace przygotowawcze: opracowano audyt energetyczny, program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności (I kwartał 2018). Inwestycja realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Elementem projektu jest też świadczenie usług inspektora nadzoru i obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne oraz wykonanie audytu ex-post. Zakończenie projektu: 29.04.2022 r.

 

                                                                                                                                                           

 

Dostępność:

 

Wdrożenie e-usług medycznych wraz ze stworzeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku

 

Termin ukończenia 31.10.2012

 

Całkowita kwota inwestycji – 1 122 455,00 zł

W tym

 1. Wykonanie sieci komputerowej – 215 250,00 zł
 2. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz akcesoriów komputerowych – 485 808,00 zł
 3. Zakup Szpitalnego Systemu Informatycznego obejmującego część administracyjną i medyczną jednostki – 375 273,00 zł
 4. Integracja danych szpitalnych przy pomocy Hurtowni Danych oraz budżetowanie – 46 124,00 zł

W ramach zaprojektowania i wykonania sieci komputerowej zrealizowano:

Projekt i budowę instalacji okablowania strukturalnego wraz z niezbędną dedykowana instalacją elektryczną w budynkach szpitala oraz przychodni. W ramach prac wykonano także przyłącze światłowodowe obu budynków.

 

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz akcesoriów komputerowych zrealizowano w postaci:

- dostarczenia i zainstalowania stacji komputerowych wraz monitorami, stacji terminalowych wraz z monitorami, kart terminalowych, laptopów, tabletów medycznych, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego i czarno-białego, czytników kodów kreskowych, drukarki etykiet, skanera z automatycznym podajnikiem oraz sprzętu do elektronicznej inwentaryzacji wraz z drukarką;

- dostarczenia i zainstalowania szaf serwerowych, serwerów baz danych i wirtualizacji, biblioteki taśmowej, ups, konsoli KVM;

- oprogramowanie: bazodanowe, wirtualizacyjne, Windows Server, Windows CAL, Windows Remote Desktop Services CAL, antywirusowe, OCR oraz oprogramowanie do backupów.

 

 

W ramach zakupu Szpitalnego Systemu Informatycznego obejmującego część administracyjną i medyczną jednostki zainstalowano następujące moduły:

 

W części administracyjnej: Finansowo-Księgowy, Rejestr Sprzedaży, Kasa, Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń, Koszty, Kalkulacja Kosztów Leczenia, Sprzedaż usług medycznych – umowy NFZ i umowy komercyjne, Gospodarka Materiałowa, Apteka, Apteczka Oddziałowa, Obsługa zamówień i przetargów, Środki Trwałe, Wyposażenie, Elektroniczna Inwentaryzacja, Ewidencja Aparatury Medycznej, Kadry, Płace, Grafiki;

 

W części medycznej: Ruch Chorych, Zlecenia, Blok Operacyjny, Przychodnia Rejestracja, Przychodnia Gabinet Lekarski, Przychodnia Gabinet Zabiegowy, Przychodnia statystyka, Pracownia Diagnostyczna, Zakażenia Szpitalne, Laboratorium z mikrobiologią, Punkty pobrań, Interfejsy do podłączenia aparatów, Bank Krwi, Transport Sanitarny, Archiwum Dokumentacji Medycznej, e-Rejestracja.

 

 

Zintegrowano także dane szpitalne przez zakup i instalację Hurtowni Danych.


Dostępność:

Roboty dodatkowe związane z Modernizacją i Rozbudową Szpitala Powiatowego w Chmielniku


W ramach inwestycji wykonano:

 1. Budowę budynku Gazów Medycznych - budynek wolnostojący, parterowy z dachem dwuspadowym. Całkowita powierzchnia wynosi 105,13 m2, powierzchnia użytkowa 87,21m2. Przeznaczeniem budynku jest przechowywanie gazów medycznych wykorzystywanych w codziennej pracy szpitala. Budynek posiada 3 pomieszczenia: centrale próżni, centrale sprężonego powietrza oraz centrale butlowe gazów medycznych.

 2. Budowa ukształtowania terenu. Inwestycja objęła ukształtowanie terenu oraz wykonanie nawierzchni drogowych przy budynku głównym szpitala, budynku kuchni, pralni, kotłowni, gospodarczego oraz gazów medycznych.

 3. Budowa odwodnienia. Inwestycja w swoim zakresie objęła odwodnienie wejść do budynku głównego oraz odprowadzenie wód opadowych z dachów i terenu między budynkami a granicą z sąsiada. Głębokość studni chłonnych wykonano tak przecinały warstwy gruntu zwartego i sięgały do warstw przepuszczalnych (chłonnych).

Na realizacje zamówienia szpital przeznaczył 579 768,98 zł brutto z własnych środków budżetowych.

Dostępność:

Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku

Całkowita wartość inwestycji wynosi 7 017 672,20 zł.
Kwota dofinansowania ze środków EFRR wynosi 4 201 603,32, natomiast środki własne na pokrycie inwestycji to kwota 2 807 068,88 zł.

Główne daty harmonogramu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przedstawiają się następująco:

Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 04.01.2010

Planowany termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu 16.02.2010

Etapy realizacji rzeczowej Projektu

1 Roboty budowlane 
   16.02.2010 - 01.03.2012
2 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
   16.02.2010 - 01.03.2012
3 Instalacje ciepłownicze 
   16.02.2010 - 01.03.2012
4 Wentylacja i klimatyzacja 
   16.02.2010 - 01.03.2012
5 Elektryka 
   16.02.2010 - 01.03.2012
6 Gazy medyczne 
   16.02.2010 - 01.03.2012
7 Teletechnika 
   16.02.2010 - 01.03.2012

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu 01.03.2012

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.03.2012