BIP

BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

UE

UE

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

RODO

Dostępność:
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZETWARZANEJ PRZEZ
SZPITAL POWIATOWY w CHMIELNIKU
 
Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1)
Administratorem Twoich danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Chmielniku przy ul. Kieleckiej 1-3, kod pocztowy 26-020 Chmielnik, tel.: 41 354-20-17,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001969, numer
NIP: 657-21-95-982, REGON: 003680113.
Obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni p. Jarosław Dziurda, tel.: 41 354-20-17 wew. 150, e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Masz prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje
Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z
wymogami prawnymi.
Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług
medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE w związku z ustawą z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej i ustawą z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dane będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w celu zachowania ciągłości leczenia. Odbiorcami danych będą również instytucje
upoważnione z mocy prawa.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono
świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu
niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
W związku z ww. okresami przechowywania danych, prawo do zapomnienia (żądania usunięcia danych) jest wyłączone.
 
Chmielnik, dn. 25 maja 2018 roku
Udostępnij