BIP

BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

UE

UE

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Konkursy Ofert

Konkurs na świadczenie usług medycznych

Dostępność:
OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. nr 112, poz. 654) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych )Dz. U. z 2015 r., poz. 581) Szpital Powiatowy w Chmielniku ogłasza konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i zaprasza do składania ofert.
 
PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:   Badania laboratoryjne
 
PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY:
Umowa zostanie zawarta na okres od 15.01.2016 r. do 14.01.2021 r.
 
MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI:
Szczegółowych informacji formalnych udziela Administracja Szpitala Powiatowego w Chmielniku pod numerem telefonicznym 41/354-20-17 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz na stronie internetowej www.szpital-chmielnik.pl w zakładce Konkursy ofert 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem :”Oferta na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”. Nie otwierać przed 13.10.2015 r. do godziny 10:30 na adres: Szpital Powiatowy w Chmielniku ul. Kielecka 1-3; 26-020 Chmielnik do dnia 13.10.2015 r. do godziny 10:00.
 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
13.10.2015 r. , godzina 10.30 w pokoju nr 101, bud. Administracji, I piętro w siedzibie Zamawiającego.
Uwaga!
Zmiana termin składania ofert na dzień 15 października 2015 r., godzina 10.00
 
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 12.11.2015 r.
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
 
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 
SKARGI I PROTESTY: w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku
konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest.