BIP

BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

UE

UE

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dostępność:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/2019

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Szpital Powiatowy w Chmielniku informuje, że w konkursie ofert nr 1/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w formie dyżurów pełnionych w dni powszednie i świąteczne dokonano wyboru niżej wymienionych ofert:

 

Lp.

Nazwa oferenta/lub imię  i nazwisko

Siedziba lub adres zamieszkania

Uwagi

1

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Marceli Romaniuk

 

Ul. Wrzosowa 69 26-026 Brzeziny

 

2

Indywidualna Praktyka Lekarska

Walery Kononow

 

Ul. Dygasińskiego 12A/3

26-020 Chmielnik

 

3

Specjalistyczny Gabinet Prywatny Leczenia Bólu i Anestezjologii Bogusław Kowalski

 

Ul. Kościuszki 11

25-310 Kielce

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogłoszenie - anestezjolog 2019.pdf)ogłoszenie - anestezjolog 2019.pdf 614 Kb

Konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dostępność:

Ogłoszenie Nr 01/2019

konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. tj. z 2018 r. poz. 160)

Szpital Powiatowy w Chmielniku

Z siedzibą w 26-020 Chmielnik ul. Kielecka 1-3

 

ogłasza konkurs ofert i zaprasza

 

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej),

85111000-0 Usługi szpitalne

                                          (kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym WSZ)

 

W zakresie:

1.     W dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w formie dyżurów pełnionych w dni powszednie i świąteczne – z zamiarem zawarcia 6 umów

 

Na obszarze:

Szpitala Powiatowego w Chmielniku

 

Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą od dnia 01.05.2019 roku.

 

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 29 marca 2019 roku w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chmielniku w godz. 8-14 od poniedziałku do piątku w pokoju nr 021 lub ze strony internetowej                               www.szpital-chmielnik.pl.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 1 - W dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – 1/2019” w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chmielniku w godz. 8-14 (pokój nr 021) do dnia 10 kwietnia 2019 do godz. 14:00.

 

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza  niż termin składania ofert i wpłynie do Szpitala Powiatowego w Chmielniku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

 

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chmielniku dnia 12 kwietnia 2019 o godz. 10:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala: www.szpital-chmielnik.pl dnia 16 kwietnia 2019 roku.

 

Szpital Powiatowy w Chmielniku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia  terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

Szpital Powiatowy w Chmielniku zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

 

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Powiatowy w Chmielniku zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze i skarga zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. tj. z 2018 poz. 1532).

 

Chmielnik, dnia 26 marca 2019 roku