BIP

BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

UE

UE

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/2014 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dostępność:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/2014

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

            Szpital Powiatowy w Chmielniku informuje, że w konkursie ofert nr 1/2014 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

1.      w dziedzinie chorób wewnętrznych w formie dyżurów pełnionych w dni powszednie i świąteczne dokonano wyboru niżej wymienionych ofert:

 

Lp.

Nazwa oferenta/

 lub nazwisko i imię

Siedziba lub adres zamieszkania

Uwagi

1.

Prywatny Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych

Stanisław Strojnowski

25-502 Kielce ul. Paderewskiego 48

 

2.

Dziewirz Krzysztof

 

28-100 Busko- Zdrój

Las Winiarski nr 5

 

3.

Prywatny Gabinet Internistyczny Szczygłowska-Wrona Anna

25-372 Kielce

ul. Seminaryjska 27/2

 

4.

Prywatna Praktyka Lekarska Wizyty Domowe Kawecka Idalia

 

25-336 Kielce

ul. Zdrojowa 24/31

 

5.

Kalańska Barbara

 

40-850 Katowice

ul. W. Bogusławskiego 2/3

 

 

2.      w dziedzinie chirurgii ogólnej w formie dyżurów pełnionych w dni powszednie i świąteczne dokonano wyboru niżej wymienionych ofert:

 

Lp.

Nazwa oferenta/

 lub nazwisko i imię

Siedziba lub adres zamieszkania

Uwagi

1.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Marek Czerwaty

25-347 Kielce

ul. Wawrzyńskiej 31

 

2.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Chirurgia Ogólna

Kozłowski Janusz

25-119 Kielce

ul. Mahometańska 31/1

 

3.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Grzegorz Kubala

28-100 Busko-Zdrój

ul. Słowackiego 25

 

4.

Prywatny Gabinet Lekarski

Michał Karcz

28-400 Pińczów

ul. 3 Maja 14

 

5.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Urszula Wawrzeńczyk

25-607 Kielce

ul. B. Chrobrego 67

 

 

3.      w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w formie dyżurów pełnionych w dni powszednie i świątecznedokonano wyboru niżej wymienionych ofert:

 

Lp.

Nazwa oferenta/

 lub nazwisko i imię

Siedziba lub adres zamieszkania

Uwagi

1.

Marek Tombarkiewicz

 

28-200 Staszów

ul. Rytwiańska 38

 

2.

Gabinet Lekarski

Kononow Walery

26-020 Chmielnik

ul. Dygasińskiego 12a/3

 

3.

Specjalistyczny Gabinet Prywatny Leczenia Bólu i Anestezjologii

Kowalski Bogusław

25-310 Kielce

ul. Kościuszki 11

 

4.

Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Krzysztof Prośniak

28-100 Busko-Zdrój

ul. Młyńska 48a

 

5.

Prywatny Gabinet Lekarski

Marceli Romaniuk

26-026 Brzeziny

ul. Wrzosowa 69

 

6.

Jolanta Zioło

Indywidualna Praktyka Lekarska

28-100 Busko-Zdrój

ul. Dygasińskiego 23A

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (rozstrzygniecie_konkursu_12014.pdf)Rozstrzygnięcie konkursu ofert 2499 Kb

Ogłoszenie Nr 01/2014 konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dostępność:

Ogłoszenie Nr 01/2014 konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217 j.t z późniejszymi zmianami)

Szpital Powiatowy w Chmielniku

z siedzibą w 26-020 Chmielnik ul. Kielecka 1-3

ogłasza konkurs ofert i zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych ( PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej),

85111000-0 Usługi szpitalne

(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym WSZ)

w zakresie:

1. w dziedzinie chorób wewnętrznych w formie dyżurów pełnionych w dni powszednie i świąteczne – z zamiarem zawarcia 8 umów

2. w dziedzinie chirurgii ogólnej w formie dyżurów pełnionych w dni powszednie i świąteczne – z zamiarem zawarcia 8 umów

3. w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w formie dyżurów pełnionych w dni powszednie i świąteczne – z zamiarem zawarcia 8 umów

 

na obszarze:

Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres od dnia 01.01.2015 roku.

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 25 listopada 2014 roku w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chmielniku w godz. 8-14 od poniedziałku do piątku w pokoju nr 021 lub ze strony internetowej www.szpital-chmielnik.pl.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej ( z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 1, 2 lub 3 - 1/2014)” w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chmielniku w godz. 8-14 (pokój nr 021) do dnia 09 grudnia 2014 roku do godz. 14:00.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Szpitala Powiatowego w Chmielniku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chmielniku dnia 12 grudnia 2014 roku o godz. 10:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala: www.szpital-chmielnik.pl dnia 17 grudnia 2014 roku.

Szpital Powiatowy w Chmielniku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Szpital Powiatowy w Chmielniku zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Powiatowy w Chmielniku zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze i skarga zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z 2008 r z późniejszymi zmianami).