BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Statut Szpitala Powiatowego w Chmielniku

S T A T U T
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
 
ROZDZIAŁ I
NAZWA I SIEDZIBA
§ 1
1. Szpital Powiatowy w Chmielniku, utworzony jako podmiot leczniczy w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zwany dalej "Szpitalem" jest podmiotem leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Szpital posiada osobowość prawną.
3. Podmiotem tworzącym Szpitala jest Powiat Kielecki.
4. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawują organy Powiatu Kieleckiego.
5. Szpital prowadzi działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
§ 2
Siedzibą Szpitala jest Miasto Chmielnik, ul. Kielecka 1 – 3.
§ 3
Szpital działa na podstawie :
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
6) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP,
7) Statutu Powiatu Kieleckiego,
8) niniejszego Statutu,
9) innych przepisów prawa, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności.
 
Rozdział II
CELE I ZADANIA SZPITALA ORAZ
RODZAJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§ 4
Celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z
procesu leczenia, a także realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.
§ 5
1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym
„Lecznictwo Szpitalne” w oddziałach:
a) Chorób Wewnętrznych,
b) Chirurgicznym Ogólnym,
c) Alergologicznym,
d) Izbie Przyjęć,
e) w Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
2) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne
w zakładzie leczniczym „Lecznictwo Pozaszpitalne”, w Zakładzie Opiekuńczo -
Leczniczym,
3) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym „Lecznictwo
Ambulatoryjne”, które obejmuje swoim zakresem:
a) poradnie specjalistyczne tj.: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej,
urologicznej, ginekologii i położnictwa, kardiologicznej, pulmonologicznej, zdrowia
psychicznego, okulistycznej oraz neurologicznej,
b) diagnostykę,
c) badania endoskopowe,
d) pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji,
Ponadto Szpital realizuje zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
2. Szpital udziela świadczeń w zakresie wymienionym w ust. 1 przede wszystkim dla
ludności z rejonu działania Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
a w szczególnych przypadkach wszystkim zgłaszającym się pacjentom.
3. Podmiot tworzący może nałożyć na Szpital obowiązek wykonania dodatkowego
zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej,
w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań
międzynarodowych.
4. Podmiot tworzący zapewni środki do wykonania takiego zadania chyba, że wykonanie
zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy,
a w razie poniesienia szkody przez Szpital przy jego wykonywaniu podmiot tworzący jest
obowiązany do jej naprawienia.
§ 6
1. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą inną niż udzielanie świadczeń
zdrowotnych pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub
przebiegu leczenia i nie ogranicza ona dostępności do świadczeń zdrowotnych.
2. Zyski z prowadzenia działalności gospodarczej będą w całości stanowiły dochód
Szpitala, z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.
3. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz straty nie mogą być pokrywane
ze środków pochodzących z umowy o udzielenie publicznego zamówienia na
świadczenia zdrowotne.
§ 7
W wykonywaniu zadań Szpital współpracuje z:
1) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
2) organami Narodowego Funduszu Zdrowia,
3) związkami i samorządami zawodowymi,
4) samorządami terytorialnymi oraz samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
5) państwową inspekcją sanitarną, państwowym nadzorem farmaceutycznym
i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,
6) placówkami naukowo – badawczymi,
7) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.
 
ROZDZIAŁ III
ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA
§ 8
Organami Szpitala są:
1) Dyrektor Szpitala,
2) Rada Społeczna Szpitala.
§ 9
1. Działalnością Szpitala kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Konkurs na stanowisko Dyrektora ogłasza Zarząd Powiatu w Kielcach.
Uprawnienia zwierzchnika służbowego względem Dyrektora wykonuje Starosta Kielecki.
3. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje się podstawie powołania lub umowy o pracę albo
zawiera się z nim umowę cywilnoprawną.
4. Dyrektor Szpitala nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie
pisemnej zgody podmiotu tworzącego. Jeżeli Dyrektor Szpitala wykonuje zawód medyczny,
może udzielać świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką
możliwość.
5. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Szpitala
i ponosi za nie odpowiedzialność. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor korzysta
z opinii właściwych organów i organizacji, w trybie i na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.
6. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.
7. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego,
naczelnej pielęgniarki, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk
pracy.
8. W przypadku gdy Dyrektor Szpitala nie jest lekarzem tworzone jest stanowisko zastępcy
dyrektora ds. lecznictwa. Konkurs na to stanowisko ogłasza Dyrektor Szpitala.
9. W przypadku gdy Dyrektor Szpitala jest lekarzem tworzone jest stanowisko zastępcy
dyrektora ds. administracyjno – technicznych.
 
§ 10
Do obowiązków Dyrektora Szpitala należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności
leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych z
obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami,
2) należyte gospodarowanie mieniem Szpitala oraz mieniem Powiatu Kieleckiego przekazanym w
użytkowanie Szpitalowi,
3) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Szpitala,
4) przygotowanie i przedkładanie Radzie Powiatu w Kielcach oraz Zarządowi Powiatu
w Kielcach w szczególności:
a) rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja
dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia) – zgodnie z ustawą
o rachunkowości,
b) sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze– zgodnie z ustawą
o finansach publicznych,
c) raportów o sytuacji ekonomiczno – finansowej i programów naprawczych
– zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.
d) dodatkowych ocen i analiz dotyczących działalności Szpitala.
5) zatrudnianie, organizowanie i ocena pracy, zwalnianie oraz ustalanie zasad wynagradzania
pracowników Szpitala,
§ 11
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu w Kielcach
i Zarządu Powiatu w Kielcach, oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada
Powiatu w Kielcach.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat i upływa z końcem kadencji Rady Powiatu
w Kielcach. Rada Społeczna działa do czasu wyboru nowej Rady Społecznej.
4. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał
określa Regulamin uchwalony przez Radę Społeczną Szpitala i zatwierdzony przez
Radę Powiatu w Kielcach.
5 W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Szpitala oraz przedstawiciele
organizacji związkowych działających w Szpitalu.
6. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
§ 12
1. Rada Społeczna składa się z 5 osób, w tym:
1) jako przewodniczący – przewodniczący Zarządu Powiatu w Kielcach lub osoba przez niego
wyznaczona,
2) jako członkowie :
a) przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
b) trzech przedstawicieli Rady Powiatu w Kielcach.
2. Przed upływem kadencji członek Rady Społecznej może zostać odwołany:
1) na pisemny wniosek przewodniczącego Rady Społecznej, wraz z uzasadnieniem,
2) na pisemny wniosek członka Rady Społecznej, w przypadku zrzeczenia się członkostwa,
3) w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów prawa.
3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Szpitalu.
4. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Rady Powiatu w
Kielcach.
5. Rada Społeczna wyraża swoje stanowiska w formie wniosków, opinii i uchwał.
§ 13
Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem, likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem
działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem.
2) przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, w tym planu
inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego.
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów
korzystających ze świadczeń Szpitala, z wyłączeniem spraw podległych nadzorowi
medycznemu,
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej
i Statucie.
§ 14
1. Organizację wewnętrzną, zakres działalności komórek organizacyjnych oraz
szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez
Dyrektora.
3. Regulamin Organizacyjny określa również sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania
świadczeń zdrowotnych przez Szpital, nieuregulowanych w ustawie
o działalności leczniczej lub Statucie.
4. Zakres działania komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia
zdrowotne, powinien ponadto zawierać szczegółowy wykaz tych świadczeń,
wykonywanych czynności i procedur medycznych.
5. Dyrektor Szpitala ustala w Regulaminie Pracy organizację i porządek pracy oraz związane
z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
 
ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA
§ 15
1. Szpital prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa.
2. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora
Szpitala.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4. Rada Powiatu w Kielcach dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala na podstawie
raportu, o którym mowa w § 10, pkt 4 lit. c.
5. Szpital z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów pokrywa koszty działalności i
reguluje swoje zobowiązania.
§ 16
1. Szpital może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej udzielanej w szczególności na zlecenie:
a) podmiotu tworzącego lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych
przepisów,
b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji oraz innych osób prawnych,
e) osób fizycznych nieobjętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w
ramach ubezpieczenia, w tym świadczenia ponadstandardowe,
f) innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
2) na pokrycie straty netto w trybie art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej,
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia
zagranicznego,
4) z działalności gospodarczej innej niż świadczenia medyczne, w tym:
a) świadczenia usług pralniczych,
b) świadczenia usług w zakresie wynajmu gabinetów lekarskich i innych pomieszczeń,
c) świadczenia usług transportowych własną karetką,
d) wydzierżawiania części placu,
e) świadczenia usług cateringowych.
2. Szpital może otrzymywać środki publiczne, na cele i na zasadach określonych
w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej, z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i
promocji zdrowia oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych
zadań,
2) remonty,
3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu
medycznego,
4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE, po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący,
5) wykonywanie dodatkowych zadań, niezbędnych ze względu na potrzeby systemu opieki
zdrowotnej w przypadku klęski żywiołowej lub w celu zobowiązań międzynarodowych
nałożonych na podmiot tworzący,
6) realizację programów wieloletnich,
7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących
zawody medyczne.
§ 17
1. O podziale zysku decyduje Dyrektor Szpitala, uwzględniając wnioski i opinie Rady Społecznej.
2. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpi strata netto Dyrektor Szpitala, w terminie trzech
miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządza program
naprawczy, o którym mowa w § 10, pkt 4 lit. c i przedstawia Radzie Powiatu
w Kielcach w celu zatwierdzenia.
3. Szpital pokrywa we własnym zakresie stratę netto.
4. Roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 10, pkt 4 lit a, zatwierdza Zarząd Powiatu w
Kielcach.
 
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK SZPITALA
§ 18
1. Wartość majątku Szpitala określają:
1) fundusz założycielski,
2) fundusz zakładu.
2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Szpitala części mienia Powiatu Kieleckiego.
3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.
§ 19
1. Fundusz zakładu zwiększa się o:
1) zysk netto,
2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania
tych aktywów,
3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie straty netto.
2. Fundusz zakładu zmniejsza się o:
1) stratę netto,
2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego
przeszacowania tych aktywów.
§ 20
1. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie
nieruchomościami i majątkiem będącym mieniem Powiatu Kieleckiego, a także majątkiem własnym
zarówno otrzymanym jak i zakupionym.
2. Zasady zbycia aktywów trwałych, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie
określa odrębna uchwała Rady Powiatu w Kielcach.
 
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 
Kielce: 25 września 2017 r.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Statut Szpitala 2017.pdf)Statut Szpitala Powiatowego w Chmielniku 467 Kb
Udostępnij