BIP

Konkurs ofert

Medyczny Portal Informacyjny

Archiwum - Zamów. publiczne

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 •  
 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Statut Szpitala Powiatowego w Chmielniku

S T A T U T
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Szpital Powiatowy w Chmielniku zwany dalej "Szpitalem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
2. Siedzibą Szpitala jest Miasto Chmielnik, ul. Kielecka 1 – 3 .
3. Podmiotem tworzącym Szpitala jest Rada Powiatu w Kielcach.
4. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawują organy Powiatu Kieleckiego.
5. Szpital prowadzi działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
§ 2
Szpital Powiatowy w Chmielniku posiada osobowość prawną oraz wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego Nr 0000001969.
§ 3
Szpital działa na podstawie :
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
6) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP,
7) Statutu Powiatu Kieleckiego,
8) niniejszego Statutu i innych przepisów prawa.
§ 4
Celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia, a także realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

Rozdział II
Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 5
1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) Stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych w Przedsiębiorstwie „Lecznictwo Szpitalne” – w oddziałach: chorób wewnętrznych i chirurgicznym ogólnym,
2) Stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w Przedsiębiorstwie „Lecznictwo Pozaszpitalne” – w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym,
3) Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Przedsiębiorstwie „Lecznictwo Ambulatoryjne”, które obejmuje swoim zakresem: poradnie specjalistyczne, badania diagnostyczne, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, pielęgniarską opiekę długoterminową oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną świadczoną w Ambulatorium Ogólnym.
Ponadto Szpital realizuje zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
2. Szpital udziela świadczeń w zakresie wymienionym w ust. 1 przede wszystkim dla
ludności z rejonu działania Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a w szczególnych przypadkach wszystkim zgłaszającym się pacjentom.
3. Podmiot tworzący może nałożyć na Szpital obowiązek wykonania dodatkowego
zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań
międzynarodowych. Podmiot tworzący zapewni środki do wykonania takiego
zadania chyba, że wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy, a w razie poniesienia szkody przy jego wykonywaniu podmiot tworzący jest
obowiązany do jej naprawienia.
§ 6
1. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą inną niż udzielanie świadczeń
zdrowotnych pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub
przebiegu leczenia i nie ogranicza ona dostępności do świadczeń zdrowotnych.
2. Zyski z prowadzenia działalności gospodarczej będą w całości stanowiły dochód
Szpitala, z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.
3. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz straty nie mogą być pokrywane
ze środków pochodzących z umowy o udzielenie publicznego zamówienia na
działalność leczniczą.
§ 7
W wykonywaniu zadań Szpital współpracuje z:
1) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
2) organami Narodowego Funduszu Zdrowia,
3) związkami i samorządami zawodowymi,
4) samorządami terytorialnymi oraz samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
5) państwową inspekcją sanitarną, państwowym nadzorem farmaceutycznym i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,
6) placówkami naukowo – badawczymi,
7) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

ROZDZIAŁ III
Zarządzanie Szpitalem

§ 8
1. Działalnością Szpitala kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora Szpitala powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Kielcach w drodze konkursu. Uprawnienia zwierzchnika służbowego względem Dyrektora wykonuje Starosta Kielecki. Z Dyrektorem nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
3. Dyrektor Szpitala nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody podmiotu tworzącego. Jeżeli Dyrektor Szpitala wykonuje zawód medyczny, może udzielać świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką możliwość. 4. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor korzysta z opinii właściwych organów i organizacji, w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.
6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego, przełożonej pielęgniarek i położnych, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy.
7. W przypadku gdy Dyrektor Szpitala nie jest lekarzem tworzone jest stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. Kandydat na zastępcę ds. lecznictwa wybierany jest w drodze konkursu, którego zasady określają odrębne przepisy.
8. W przypadku gdy Dyrektor Szpitala jest lekarzem tworzone jest stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjno – technicznych.

§ 9
Do obowiązków Dyrektora Szpitala należy w szczególności:
1) współpraca z organami podmiotu tworzącego,
2) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych,
3) opracowywanie planu finansowego i inwestycyjnego oraz sprawozdań z ich realizacji,
4) dokonywanie oceny działalności Szpitala, w tym dla potrzeb Rady Społecznej,
5) zatrudnienie, organizowanie i ocena pracy, zwalnianie oraz ustalanie zasad wynagradzania podległego personelu Szpitala,
6) współdziałanie z Radą Społeczną we wszystkich istotnych sprawach dla funkcjonowania Szpitala.
§ 10
1. Organizację wewnętrzną i zakres działalności komórek organizacyjnych Szpitala ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.
2. Regulamin Organizacyjny określa również sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital, nieuregulowanych w ustawie o działalności leczniczej lub Statucie.
3. Zakres działania komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne, powinien ponadto zawierać szczegółowy wykaz tych świadczeń,
wykonywanych czynności i procedur medycznych.
4. Dyrektor Szpitala ustala w Regulaminie Pracy organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
5. Schemat struktury organizacyjnej Szpitala stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ IV
Rada Społeczna Szpitala

§ 11
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu i Zarządu
Powiatu w Kielcach oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.
2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i upływa z końcem kadencji Rady Powiatu. Rada Społeczna działa do czasu wyboru nowej Rady Społecznej.
3. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot
tworzący.
§ 12
Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem, likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
2) przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach :
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego..
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów korzystających ze świadczeń Szpitala, z wyłączeniem spraw podległych nadzorowi medycznemu,
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i Statucie.
§ 13
1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin uchwalony przez Radę Społeczną Szpitala i zatwierdzony przez podmiot tworzący.
2. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Szpitala oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu.
3. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
§ 14
1. Rada Społeczna składa się z 5 osób, w tym:
1) jako przewodniczący – przewodniczący Zarządu Powiatu lub osoba przez niego wyznaczona,
2) jako członkowie :
a) przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
b) trzech przedstawicieli Rady Powiatu, w tym przedstawiciele gminy Chmielnik i gminy Pierzchnica.
2. Przed upływem kadencji członek Rady Społecznej może zostać odwołany:
1) na uzasadniony wniosek przewodniczącego Rady Społecznej,
2) na pisemny wniosek o zrzeczeniu się członkostwa,
3) z mocy prawa w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, w którym orzeczono karę dodatkową pozbawienia praw publicznych, wykonywania zawodu, zajmowania określonych stanowisk.
3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Szpitala.

ROZDZIAŁ V
Gospodarka finansowa Szpitala
§ 15
1. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.
2. Szpital prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych :
1) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
4) innymi przepisami prawa,
5) planem finansowym Szpitala.
3. Szpital z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania.
§ 16
1. Szpital może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej udzielanej w szczególności na zlecenie:
a) podmiotu tworzącego lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji oraz innych osób prawnych,
e) osób fizycznych nieobjętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia, w tym świadczenia ponadstandardowe,
f) innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
2) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w trybie art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej,
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, w tym także pochodzenia zagranicznego,
4) z działalności gospodarczej innej niż świadczenia medyczne, w tym:
a) świadczenia usług pralniczych,
b) świadczenia usług w zakresie wynajmu gabinetów lekarskich i innych pomieszczeń,
c) świadczenia usług transportowych własną karetką,
d) wydzierżawiania części placu,
e) świadczenia usług cateringowych,
5) na realizację dodatkowych programów zdrowotnych.
2. Szpital może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia,
2) remonty,
3) inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący,
5) wykonywanie dodatkowych zadań, niezbędnych ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej w przypadku klęski żywiołowej lub w celu zobowiązań międzynarodowych nałożonych na Radę Powiatu,
6) realizację programów wieloletnich,
7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
§ 17
1. O podziale zysku decyduje Dyrektor Szpitala, uwzględniając wnioski i opinie Rady Społecznej.
2. Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
§ 18
1. Szpital prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2. Zarząd Powiatu zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Szpitala.

ROZDZIAŁ VI
Majątek Szpitala

§ 19
1. Wartość majątku Szpitala określają:
1) Fundusz założycielski,
2) Fundusz Szpitala.
2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia
Powiatu Kieleckiego.
3. Fundusz Założycielski zwiększa się o przekazane:
1) z budżetu państwa - środki publiczne na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
2) z budżetu Powiatu - środki publiczne i dotacje na cele rozwojowe,
3) dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.
4. Fundusz Szpitala zwiększa się o:
1) zysk netto,
2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będących skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,
3) kwoty środków pieniężnych przekazanych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.
5. Fundusz Szpitala zmniejsza się o:
1) stratę netto,
2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych będących skutkiem ustawowego przeszacowania aktywów.
6. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady, określone w odrębnych
przepisach.
§ 20
1. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem będącym mieniem Powiatu Kieleckiego, a także majątkiem własnym zarówno otrzymanym jak i zakupionym.
2. Zasady zbywania, użyczenia, wydzierżawienia lub wynajęcia aktywów trwałych Szpitala, określa odrębna uchwała podmiotu tworzącego.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 21 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 

§ 22
1. Statut uchwala Rada Powiatu w Kielcach.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane uchwałami Rady Powiatu w Kielcach.
3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, traci moc obowiązujący dotychczas Statut Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Kielce: 27 grudnia 2012 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Statut.pdf)Statut Szpitala Powiatowego w Chmielniku 200 Kb
Udostępnij