Dostępność:

Loga Funduszu Polski itd

                                                                                                                            

WARTOŚĆ ZADANIA: 4 872 741,98 PLN W TYM UE 4 064 528,28 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018-2022

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, w ramach Osi Priorytetowej 3 „ Efektywna i zielona energia” , Działania 3.3 „ Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

 

 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

 

Projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej w 3 budynkach użyteczności publicznej (2382 m²), w których prowadzona jest działalność lecznicza Szpitala Powiatowego w Chmielniku (dz. ewid. 960/1, 960/2) –zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych zgodnie z celem szczegółowym osi 3 i działania 3.3.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 257,87 tony równoważnika CO². Inwestycja doprowadzi do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej i energii końcowej. Elementem projektu poza działaniami termomodernizacyjnymi (docieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o i c.w.u, wymiana oświetlenia na energooszczędne) jest modernizacja źródeł ciepła, montaż gazowych pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach, a także zastosowanie systemów zarządzania energią (czujniki ruchu dla oświetlenia wewnętrznego).

Średnioroczna ilość wyprodukowanej energii z OZE wyniesie–35,19 MWhe.

Nabywane środki trwałe będą nowe. Opisane wyżej działania spowodują osiągnięcie efektu ekonomicznego w postaci oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej i cieplnej.

W ramach projektu zostały zrealizowane prace przygotowawcze: opracowano audyt energetyczny, program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności (I kwartał 2018). Inwestycja realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Elementem projektu jest też świadczenie usług inspektora nadzoru i obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne oraz wykonanie audytu ex-post. Zakończenie projektu: 29.04.2022 r.

 

                                                                                                                                                           

 

Udostępnij